Przypominamy o konieczności wniesienia opłaty za korzystanie z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych.
Zgodnie z decyzją Kanclerza UO z dnia 27 października 2017 korzystanie z parkingu na terenie Kampusu UO wiąże się z opłatą roczną w wysokości 60 zł płatne z góry za okres od 1 października do 30 września roku następnego.

Pracownicy UO:

Opłatę należy dokonać na konto Uniwersytetu  Opolskiego  prowadzone  przez:  BankZachodni  WBK  S.  A.  1  O/Opole  ul.  Ozimska  6,  45-057  Opole  na  nr  rachunku:  09  1090  2138 0000 0005 5600 0043 tytułem: Opłata za parking UO 2018-2019.
Z potwierdzeniem dokonania opłaty należy udać się do Z-cy Kierownika Miasteczka Akademickiego inż. Grzegorza Kłosińskiego w celu weryfikacji opłaty.
Karty nieopłacone zostaną czasowo zablokowane do dnia wniesienia opłaty.
Prosimy o dokonywanie opłat możliwie jak najwcześniej.

Studenci UO:

Karty studenckie będą aktywne do 05.10.2018 roku. Po tym czasie wszystkie karty studenckie zostaną zablokowane.
Prosimy o niedokonywanie wpłat przez uzytkowników kart studenckich. Samorząd Studencku UO poinformuje na swojej stronie o zapisach na karty na rok akademicki 2018/2019.