POSTANOWIENIE nr  4/2020

Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie zamykania Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego po godzinie 22.00

Na podstawie § 15 ust2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego  (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam, co następuje:

  • § 1

Domy Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą zamykane od godziny 22.00, do godziny 06.00 dnia następnego.

  • § 2

W godzinach określonych w § 1 obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i wychodzenia z budynków Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego osób zakwaterowanych.

  • § 3

Osoby, które w okresach o których mowa w § 1 świadczą pracę poza Domem Studenta Uniwersytetu Opolskiego będą miały się prawo przemieszczać we wskazanych godzinach po okazaniu odpowiedniego zaświadczenia od pracodawcy, o obowiązku świadczenia pracy w godzinach wskazanych w § 1 niniejszego zarządzenia.

  • § 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania