Od 30 października br. rozpocznie się wydawanie kart dostępu do wjazdu na teren Kampusu UO. Szlaban będzie otwarty do 6 listopada br. Od dnia 7 listopada na Kampus UO będzie można wjechać wyłącznie posiadając kartę dostępu.

Karty dla pracowników będą wydawane w biurze Zastępcy Kierownika Miasteczka Akademickiego inż. Grzegorza Kłosińskiego D.S. Niechcic p. 4.
Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2017 Kanclerza UO wprowadza się Regulamin korzystania z terenu Kampusu Uniwersytetu Opolskiego.

Załącznikiem do regulaminu jest Umowa korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych

Zgodnie z zarządzeniem Kanclerza pracownicy UO otrzymają karty na podstawie zwróconych pilotów.

Karty dla studentów i doktorantów będą wydawane w biurze Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Opolskiego. Szczegóły wydawania kart dla studentów pojawią się na stronie www.samorzad.uni.opole.pl

Decyzją Kanclerza UO wprowadza się również opłatę roczną za korzystanie z terenu Kampusu Uniwersytetu Opolskiego w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych w wysokości 60,00 zł za okres od 1 października do 30 września. Szczegóły decyzji do pobrania tutaj.

Pracownicy Uniwersytetu Opolskiego, którzy aktualnie nie posiadają pilotów mogą wykupić nową kartę dostępu wpłacając na konto Uniwersytetu Opolskiego kwotę 60 zł.
Numer rachunku: 09 1090 2138 0000 0005 5600 0043
Tytułem: Karta do bramy wjazdowej Miasteczko Akademickie UO (Imię i Nazwisko)
Wydanie aktywnej karty dostępu uprawniającej do wjazdu pojazdów mechanicznych na teren  Kampusu UO następuje po okazaniu potwierdzenia opłaty rocznej za korzystanie z terenu Kampusu UO w wysokości określonej decyzją Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego oraz po przeprowadzeniu weryfikacji spełnienia warunków określonych w §1 ust. 2 Regulaminu korzystania z terenu Kampusu UO w celu pozostawienia na nim czasowo pojazdów mechanicznych.