ZARZĄDZENIE nr 44/2020
Rektora Uniwersytetu Opolskiego
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie zmiany zarządzenia nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 pkt 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.), § 24 ust. 1 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wprowadzonego jako załącznik do zarządzenia nr 41/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Opolskiego zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego wprowadza się następujące zmiany:
1) zmienia się § 5b ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:
„1. W związku z ograniczeniami w funkcjonowaniu Uniwersytetu Opolskiego związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mieszkańcy Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego, którzy w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 15 maja 2020 r. nie będą zajmowali miejsca w Domu Studenta mogą złożyć wniosek o częściowe zwolnienie opłat z tytułu zamieszkania w Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego.”;
2) zmienia się § 5b ust. 3, który otrzymuje następujące brzmienie:
„3. Zmniejszona opłata z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta stanowi połowę opłaty, którą mieszkaniec zobowiązany jest uiszczać z tytułu zakwaterowania w Domu Studenta. Połowę opłaty oblicza się według wysokości stawek, o których mowa w § 1-5a lub stawki określonej w indywidualnej decyzji rektora lub kanclerza.”;
3) zmienia się § 5b ust. 4, który otrzymuje następujące brzmienie:
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 należy przesłać za pomocą środków elektronicznego porozumiewania się [e-mail] w formie podpisanego przez mieszkańca Domu Studenta Uniwersytetu Opolskiego skanu i przesłać na adres [rektorat@uni.opole.pl], w niżej wskazanych terminach:
a) za okres obejmujący częściowe zwolnienie [od 1 kwietnia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.] do 4 maja 2020 r.,
b) za okres obejmujący częściowe zwolnienie [od 1 maja 2020 r. do 15 maja 2020 r.] do 8 maja 2020 r.,
Mieszkańcy Domu Studenta będący studentami Uniwersytetu Opolskiego zobowiązani są przesłać wniosek za pośrednictwem uniwersyteckiej poczty elektronicznej w domenie [@uni.opole.pl].
4) Zmienia się wzór wniosku o zwolnienie z opłaty z tytułu zamieszkiwania w Domu Studenta, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostałe postanowienia zarządzenia 44/2018 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie opłaty miesięcznej za miejsce w pokojach studenckich i gościnnych w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego pozostają bez zmian.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego
prof. dr hab. Marek Masnyk