POSTANOWIENIE KANCLERZA UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
z dnia 13 marca 2020 r.
w sprawie zasad postępowania osób zamieszkujących w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego
Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam,co następuje:
§ 1
1. W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa2019 – nCoV na terenie naszego kraju zakazuje się wszelkich odwiedzin w Domach Studenta. Do budynku będą wpuszczane tylko osoby, które w nich mieszkają. Osoby z zewnątrz nie będą mogły wchodzić do akademików.
2. Zakazuje się wszystkim osobom mieszkających Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego do gromadzenia się na terenie miasteczka akademickiego oraz zobowiązuje się do ograniczenia wzajemnych odwiedzin w pokojach Domów Studenta.
3. Zobowiązuje się studentów i doktorantów, aby ograniczyć wyjścia do pubów, klubów i innych miejsc zgromadzenia publicznego na terenie miasta. Wyjątek stanowią sprawy higieniczne i zakupy żywnościowe. Jedna osoba może zrobić zakupy dla kilku osób.
4. Zobowiązuje się również wszystkie osoby zamieszkujące w Domach Studenta Uniwersytetu Opolskiego do przestrzegania reżimów sanitarnych a szczególnie zasad wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Instrukcji Kanclerza nr 2/2020 z 28 lutego 2020 r. dot.postępowania związanego z zakażeniem koronowirusem 2019-nCoV.
5. W przypadku podejrzenia zachorowania wywołanego wirusem COVID-19, studenci i doktoranci są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania Administratorów Domów Studenta a następnie z- cę Kierownika Domów Studenta.
6. Sprawy, które nie wymagają osobistego załatwienia w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Opolskiego lub urzędach, można załatwiać drogą elektroniczną.
§ 2
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.