POSTANOWIENIE nr 7 /2020

Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

 

w sprawie powrotu studentów, doktorantów i innych osób do  Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego oraz zasad kwaterowania nowych osób

 

Na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Uniwersytetu Opolskiego  (Zarządzenie nr 47/2019 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 30 września 2019 r.) zarządzam, co następuje:

§1

W związku z zarządzeniem nr 50/2020 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie zmiany w organizacji działania Uniwersytetu Opolskiego oraz w celu zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób mieszkających w Domach Studenta wprowadzam następujące wytyczne dotyczące powrotu studentów i doktorantów do Domów Studenta Uniwersytetu Opolskiego:

 1. Studenci i doktoranci powracający do nauki w Uniwersytecie Opolskim i zamieszkujący w Domach Studenta będą zakwaterowani na dotychczasowych zasadach. Warunkiem ponownego zakwaterowania w Domu Studenta jest poinformowanie administracji Domu Studenta o takim fakcie oraz wypełnienie ankiety, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Postanowienia.
 2. Wszystkie nowe osoby wyrażające chęć zakwaterowania w Domach Studenta będą zakwaterowani, w miarę możliwości w osobnych pokojach z dostępem do węzła sanitarnego (nie dotyczy osób w związkach, prowadzących wspólne gospodarstwo domowe).
 3. Osoby z Unii Europejskiej nie muszą odbywać dwutygodniowej kwarantanny, natomiast osoby z poza Unii Europejskiej, które chcą być zakwaterowani w Domach Studenta muszą posiadać zaświadczenie, że nie chorują na COVID-19 (mają ujemny wynik testu).
 4. Osoby mieszkające w Domach Studenta  muszą przestrzegać zasad ograniczenie liczby osób korzystających ze wspólnych obszarów w danym czasie (m.in. pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia sanitarno-higieniczne).
 5. Zakazuje się przebywania w Domach Studenta osób tam niezakwaterowanych.
 6. Wszystkie osoby zamieszkujące w Domach Studenta muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa, jakie zostały wprowadzone przez Główny Inspektorat Sanitarny ( dezynfekcja rąk przed wejściem do obiektów, noszenie maseczek poza Domami Studenta, zakaz organizowania imprez masowych).

 

§2

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

 

         Załącznik do postanowienia nr 7/2020

Kanclerza Uniwersytetu Opolskiego z dnia 22 maja 2020 r.

ANKIETA

PROSZĘ WYPEŁNIAĆ LITERAMI DRUKOWANYMI

Dane osobowe:

Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………

Nr indeksu, kierunek studiów…………………………………..……………………………….

Adres zamieszkania / pobytu.………….………………………………………………………..

Telefon kontaktowy…….……………………………………………………………………………

 • Czy  ma Pan/ Pani jakiekolwiek objawy: (odpowiednie zakreślić)
NIE TAK
Temperatura powyżej 38 st. C
Kaszel
Duszność
Inne

 

 • Czy w ciągu ostatnich 14 dni przebywał/a Pan/ Pani za granicą

TAK / NIE 

Jeżeli tak, proszę podać w jakim kraju: ……………………………….

 

 • Czy miał/a Pan/Pani kontakt z osobą, która w ciągu ostatnich 14 dni wróciła z zagranicy  ?

TAK / NIE

 • Czy miał/a Pani/Pan kontakt z osobą, u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2?

 TAK / NIE

Jeśli tak, to kiedy?…………………………………

 • Czy jest Pan/Pani objęty/a kwarantanną ?

TAK / NIE

Temperatura ciała……………… st. C

…………………………………………………….

Data i podpis mieszkańca